OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 2019


  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich
ogłasza nabór na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
na zastępstwo


Wymiar etatu: 1/4 etatu na zastępstwo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) prowadzenie rachunkowości Biblioteki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
5) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku Biblioteki,
6) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biblioteki.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wykształcenie:
Kandydat na stanowisko Głównego Księgowego powinien spełniać jeden z poniższych warunków:
1) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
Wymagania konieczne:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada biegłą znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów podatkowych, przepisów o samorządzie terytorialnym oraz przepisów wykonawczych,
5) posiada umiejętność obsługi komputera i znajomość programów finansowo - księgowych,
6) posiada umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programów: Płatnik, Radix, Gravis i pakietu biurowego MS Office 4.1.3.,
2) umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
3) samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV i list motywacyjny,
2) kopia dowodu osobistego,
4) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r.,poz. 1000 z późniejszymi zmianami) o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późniejszymi zmianami).
List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Dokumenty można składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4 , 83-034 Trąbki Wielkie – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej podpisanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich”.
Inne informacje:
-         Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich) nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
-         Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone.
      -    Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wyniki naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.gbp-trabkiwielkie.ploraz na tablicy informacyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich.
Data planowanego zatrudnienia:
- 1 maja 2019 r. na czas określony tj. na czas zastępstwa.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Leszek Orczykowski – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich tel. 509 166 567.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich
      /-/ Leszek Orczykowski

Link