OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NA ZASTĘPSTWO

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich informuje, iż ulega przedłużeniu termin składania ofert na stanowisko Głównego księgowego na zastępstwo w wymiarze czasu pracy 1/4 w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 4.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego księgowego na zastępstwo" w sekretariacie Gminnej Biblioteki Publicznej lub pocztą na adres korespondencyjny: Gminna Biblioteka Publiczna, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4, w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku (piątek) do godz. 15.00.

Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Wstecz